ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie osobných údajov obchodnou spoločnosťou Radeton SK s.r.o., IČO: 36344010, so sídlom Rovná 2, 971 01 Prievidza, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 15619/R (ďalej len "spoločnosť" alebo "Radeton").
 • 1.2. Radeton rešpektuje Vaše právo na súkromie. Ak navštívite naše webové stránky alebo ak s nami budete komunikovať elektronickou cestou, vždy vykonáme všetky potrebné opatrenia a urobíme maximum pre to, aby sme Vaše osobné údaje zabezpečili. Nami vykonávané spracúvanie osobných údajov bude vždy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "všeobecné nariadenie" alebo "GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako "ZOOÚ").
 • 1.3. Konkrétne informácie a podrobnosti k spracúvaniu osobných údajov Vám poskytneme vždy pri konkrétnom zbere Vašich osobných údajov. Zásady tohto spracúvania môžete ďalej nájsť aj v tomto dokumente.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS UCHOVÁVAME

 • 2.1. Vaše osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutných prípadoch. Spoločnosť použije Vami poskytnuté osobné údaje vždy iba v nižšie vymenovanom rozsahu a pre nižšie vymenované účely.
  a) identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul),
  b) údaje o trvalom a prechodnom pobyte a doručovacia adresa,
  c) bankové spojenie,
  d) prípadne ďalšie údaje, ktoré v súvislosti s uzatváranou zmluvou prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnem.

3. AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME POČAS VAŠEJ NÁVŠTEVY WEBOVEJ STRÁNKY

 • 3.1. Viac detailov nájdete v dokumente "Zásady používania webových stránok“

4. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 4.1. Vaše osobné údaje spracúvame len na nasledujúce účely:
  a) ponúkanie služieb,
  b) online objednávky,
  c) servis pre zákazníkov,
  d) plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti,
  e) kontaktovanie v prípade nutnosti,
  f) marketingová komunikácia,
  g) účtovníctvo spoločnosti.

5. KOMU OZNAMUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 • 5.1. Vaše osobné údaje bude spracúvať spoločnosť. Vaše osobné údaje môže spoločnosť na vyššie uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre spoločnosť vykonali ich spracúvanie. Osobné údaje bude spoločnosť spracúvať manuálne i automaticky, osobne či prostredníctvom svojich zamestnancov. Osobné údaje môžu byť odovzdané:
  a) FLORES Software s.r.o. – CRM systém
  b) VIDAP s.r.o. – externé účtovníctvo
  c) Radeton s.r.o. – naša česká pobočka
  d) ECOMAIL.CZ, s.r.o
  e) Ing. Štefan Havetta, externý servisný technik

6. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 6.1. Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby, kedy Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo počas doby nevyhnutnej na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, Zákon o archívoch a registratúrach alebo zákon o dani z pridanej hodnoty. Na účely priameho marketingu budú osobné údaje spracúvané ďalej po dobu 2 rokov.

7. OPATRENIA PRIJATÉ PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU VAŠICH DÁT

 • 7.1. Spoločnosť je v zmysle GDPR a ZOOÚ povinná prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na bezpečnosť. Spoločnosť má nastavených niekoľko bezpečnostných opatrení pre udržanie Vašich údajov v bezpečí:
  a) Ochrana pred neoprávneným prístupom do priestorov Prevádzkovateľa,
  b) Ochrana analógových dokumentov (evidencie) pred neoprávneným kopírovaním a použitím,
  c) Ochrana elektronických dokumentov (evidencie) a ochrana pred neoprávneným prístupom do siete,
  d) Vydanie bezpečnostnej smernice, ktorá rieši procesné zabezpečenie.

8. VAŠE PRÁVA

 • 8.1. Vo vzťahu k nami vykonávanému spracúvaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
  a) právo na prístup k osobným údajom;
  b) právo na opravu;
  c) právo na vymazanie ("právo na zabudnutie“);
  d) právo na obmedzenie spracúvania údajov;
  e) právo namietať proti spracúvaniu; 
  f) právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov.
 • 8.2. Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.
 • 8.3. Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania či namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracúvania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
 • 8.4. Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné.
 • 8.5. Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, (ii) spracúvanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť. 
 • 8.6. Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov tak, že ich môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
 • 8.7. Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvané.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 9.1. Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@radeton.sk, alebo listom na kontaktnej adrese Rovná 2, 971 01 Prievidza. 
 • 9.2. ťažnosť môžete podať na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).
 • 9.3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 6. 2018.